Điều khoản sử dụng

Bằng việc bạn truy cập và sử dụng website Muvosong.vn bao gồm việc đọc nội dung, dịch vụ; điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản và các quy định theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành.

Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản nào đó mà không có bất kỳ hạn chế nào, xin bạn vui lòng thoát khỏi trang web.

Quyền sở hữu thông tin.

Tất cả các nội dung đều thuộc sở hữu của Muvosong.vn Việc bạn sử dụng một nội dung nào đó mà không được sự đồng ý hay chấp thuận đều bị nghiêm cấm.

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với nội dung trên trang web, giao diện và thiết kế của trang web, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên trang web và các địa chỉ (URL) của trang web là tài sản của Muvosong.vn hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

Việc sử dụng trang Web.

Bạn không được sử dụng trang web để gửi, hay truyền bất kỳ thông tin nào gây hiểu nhầm, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, hay bất cứ những thông tin, hành vi nào có thể cấu thành tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật hiện hành.

Bạn không được phép sử dụng trang web để truyền, gửi virus máy tính, tập tin, các chương trình có hại.

Bạn không được phép sử dụng Muvosong.vn để vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ trang web.

Miễn trừ trách nhiệm.

Mu Vô Song luôn không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là hữu ích, phục vụ người đọc.

Tuy nhiên, những thông tin trên trang web chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo. Và không được bảo hành về nội dung, hay tính chính xác hay không có bất cứ một ngụ ý nào khác.

Chúng tôi không đưa ra cam kết đảm bảo hoặc tuyên bố bất kỳ nào về tính chính xác hay tính vẹn tròn đối với nội dung trang web.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với những thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên hay những khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sự dụng những thông tin trên trang web.

Liên kết đến trang web khác.

Trong quá trình sử dụng trang web, bạn có thể thấy trang web có thể chứa một số đường dẫn đến trang web khác. Những trang web này không thuộc quyền sở hữu cũng như kiểm soát của chúng tôi.

Chính vì thế, chúng tôi khuyến cáo bạn nên tìm hiểu về chính sách, nội dung hay chính sách hậu mãi khi bạn tiến hành giao dịch với những trang web này.

Những giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức bên thứ ba này là vấn đề của bên thứ ba. Chúng tôi không có quyền kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về chúng.

Muvosong.vn không đưa ra việc đảm bảo bất cứ điều gì về chính sách, hay nội dung của bên thứ ba này. Chúng tôi cũng khuyến cáo bạn nên tìm hiểu kỹ về chính sách của bên thứ ba này.